Privacy statement & disclaimer

Algemeen

Schutterij Broederschap St. Urbanus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy statement willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Als schutterij verwerkingen wij persoonsgegevens van onze eigen leden en van gasten. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens te vinden op de website.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.Voor onze leden

De gegevens van onze leden zijn nodig om aanmelding bij de OLS Federatie mogelijk te maken, voor onze eigen administratie en voor de verplichtingen voortvloeiend uit de wet Wapens en Munitie. Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) verwerken we alleen maar als we daarvoor toestemming hebben gekregen van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Voor de leden is de Privacy policy te vinden op de leden pagina's onder het kopje "Reglementen". Bij aanmelding worden ze hierover uitdrukkelijk geinformeerd.Voor onze gasten

Ook gasten (introducees) mogen (na de juiste instructies te hebben ontvangen, en het wapen in affuit gezekerd) schieten.
Verplichtingen voortvloeiend uit de wet Wapens en Munitie eisen van ons dat we de volgende gegevens noteren: Na noteren van de gegevens in het papieren introducee register, vindt er geen enkele bewerking meer op deze gegevens plaats. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

De wet Wapens en Munitie verplicht ons deze gegevens 5 jaar te bewaren. Na het verlopen van deze termijn worden de gegevens vernietigd. De gegevens worden alleen maar gebruikt voor de uit de wet voortvloeiende verplichtingen tijdens controle door bevoegde instanties. We verstrekken de gegevens niet aan andere (derde) partijen.
U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens in te zien en daar waar niet correct te laten aanpassen. Omdat we een wettelijke bewaarplicht hebben mogen we de gegevens pas verwijderen als de wettelijke bewaartermijn is verlopen.

Voor promotie doeleinden kunnen foto's of video's worden gemaakt. U kunt ons altijd benaderen om deze waar u zichtbaar op bent te verwijderen of niet te gebruiken.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Als u een bericht verstuurd via onze contact pagina worden de ingevulde gegevens niet opgeslagen en alleen maar gebruikt om u te kunnen antwoorden.


Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese AVG in werking treden. Hiermee vervalt de huidige Wbp.
Wellicht dat dit aanpassingen van onze privacy policy tot gevolg heeft. Dat laat echter onverlet dat we de uitgangspunten zoals hiervoor beschreven onderschrijven.